Diabetes type 2 - oversikt over behandling

Oversikt over legemiddelgruppene samt fordeler og ulemper

Last ned en "Quick-guide" med oversikt over legemidler til diabetes type 2 på det norske markedet nederst på siden.

Oversikten viser de ulike klassene, mekanismene, dosering og hvilke legemidler som er foreslått i den nasjonale retningslinjen for diabetes.

Medisin gruppe Adm. måte Blodsukkersenkning eGFR <30
ml/min
Hjertesvikt CV sykdom Vekt Hypo-
glykemi
Metformin Mindre Nei Nei CVD, mortalitet Nøytral Nøytral
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler metformin (Glucophage).
Sulfonylurea Mindre Nei Nei -
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler fortrinnsvis bruk av glimepirid ved valg av sulfonylurea.
DPP-4-hemmer Mindre Ja Nei - Nøytral Nøytral
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler fortrinnsvis bruk av sitagliptin (Januvia) ved valg av DPP-4-hemmer.
SGLT2-hemmer Mindre Nei Ja CVD, mortalitet ↓* Nøytral
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler fortrinnsvis bruk av empagliflozin (Jardiance▾) ved valg av SGLT2-hemmer.
* SGLT2 hemmere er ikke indisert til vektreduksjon men til behandling av diabetes
GLP-1-analog Mindre Ja Nei CVD, mortalitet ↓* Nøytral
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes anbefaler fortrinnsvis bruk av lixisenatid (Luxymia) eller liraglutid (Victoza) ved valg av GLP-1-analog.
* GLP-1 analoger er ikke indisert til vektreduksjon men til behandling av diabetes
Insulin Mere Ja Nei - ↑ ↑
Ved behov for betydelig reduksjon i blodsukker.

HbA1c: Reflekterer effekt på HbA1c. "Mere" betyr større forventet blodsukkersenkende effekt, "mindre" betyr mindre forventet blodsukkersenkende effekt.

eGFR< 30 ml/min: Kan benyttes ved eGFR < 30 ml/min (Ja/Nei) (se Felleskatalogtekst for de enkelte preparater)

Hjertesvikt: Vist effekt på hospitalisering for hjertesvikt i kardiovaskulære endepunktsstudier (Ja/Nei)

CV sykdom: Vist effekt på kardiovaskulær sykdom og/eller mortalitet i kardiovaskulære endepunktsstudier (CVD/mortalitet: indikerer effekt med redusert CVD/mortalitet. - indikerer ingen kjent effekt CVD/mortalitet)

Vekt: Forventet effekt på kroppsvekt av behandling sammenlignet med placebo (↑: forventet vektøkning, nøytral: ingen kjent effekt på vekt ↓: forventet vektnedgang)

Hypoglykemi: Forventet effekt på risiko for hypoglykemier sammenlignet med placebo (↑: forventet økt risiko, nøytral, ↓: forventet redusert risiko)


Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes – 4. valgsmedikament

Valg av blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes diabetes bør i prinsippet baseres på en avveining av effekt, sikkerhet, tolerabilitet og kostnader og tilpasses pasientens karakteristika og preferanser. Med mer enn 30 ulike antidiabetika i det norske markedet, blir mengden mulige 2,3 og 4-valgskombinasjoner svært stor, og mange av disse kan fungere. Nasjonal behandlingsretningslinje for diabetes angir forslag til første- og andrevalgsmedikament, men gir stort sett bare generelle råd om valg av ytterligere blodsukkersenkende behandling. Mange har etterlyst ytterligere rådgivning om medikamentvalg, og det følgende er et forsøk på å gi noen kjøreregler for slik behandling. Det må understrekes at det ikke finnes publiserte randomiserte, kontrollerte studier med harde endepunkter som har undersøkt dette, det finnes begrenset kunnskap med HbA1c og andre intermediære utfall og de fleste rådene hviler derfor på klinisk erfaring og slutninger fra undergrupper i større studier.

Se PDF og skriv ut
Få individuelle behandlingsråd på 1 min. på diabetesbehandling.no